Polityka prywatności

Polityka Prywatności w ramach Konferencji „Sprawa wielkiej wagi. Porozmawiajmy o otyłości”

 

 1. Administrator i Podmiot przetwarzający
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach konferencji „Sprawa wielkiej wagi. Porozmawiajmy o otyłości” (zwanej dalej „Konferencją”), która odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku w Gdańsku oraz na stronie internetowej sprawawielkiejwagi.mimesis.com.pl (zwanej dalej „Stroną www”).
 2. Administratorami danych Uczestników Konferencji i osób korzystających ze Strony www są:
  1. Ewa Kurlenda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MIMESIS EWA KURLENDA (wspólnik spółki cywilnej) w Gdańsku (80-135), ul. Nad Jarem 39A,
  2. Kamila Recław prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SŁOWA KLUCZOWE. USŁUGI EDYTORSKIE. KAMILA RECŁAW w Gdańsku (80-809), ul. Wilanowska, nr 6, lok. 24,

– wspólniczki spółki cywilnej MIMESIS Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna, ul. Nad Jarem 39a, 80-135 Gdańsk, NIP: 5833468037.

łącznie zwane dalej „Administratorem”.

 1. Z Administratorem możesz się skontaktować:
  1. listownie pod adresem: MIMESIS Ewa Kurlenda Kamila Recław spółka cywilna, ul. Nad Jarem 39a, 80-135 Gdańsk,
  2. telefonicznie: +48 507080393 ,
  3. mailowo: kontakt@mimesis.com.pl .
 1. Dane przetwarzane na Stronie www
 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. o osobach korzystających ze Strony www i uczestników Koneferencji.
 2. Podczas rejestracji Uczestnika na Konferencję i w trakcie uczestnictwa w Konferencji zbierane są następujące dane:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. NIP (w przypadku firmy),
  4. adres e-mail,
  5. nr telefonu,
  6. identyfikatory plików cookie,
  7. nr prawa wykonywania zawodu (lekarze).
 3. W związku z dokonywaniem przez Uczestnika płatności z tytułu uczestnictwa w Konferencji zbierane są następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer rachunku bankowego,
  3. numer NIP,
  4. adres,
  5. nazwa działalności.
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konferencji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do czasu zakończenia Konferencji i usunięcia plików cookies przez uczestnika

dokonania rejestracji umożliwiającej uczestnictwo w Konferencji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do czasu zakończenia rejestracji na Konferencję i usunięcia plików cookies

w celu dokonania i zaksięgowania płatności

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przez okres wymaganego przechowywania dokumentacji do celów podatkowych

w celu umożliwienia dostępu do nagrań i innych materiałów z konferencji dla zalogowanych użytkowników

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przez okres, w którym takie materiały są dostępne na stronie internetowej, chyba ze wcześniej umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana

w celu wystawienia faktury i przechowywania dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przez okres wymaganego przechowywania dokumentacji do celów podatkowych

prowadzenia czynności analityczno – statystycznych, tworzenie szeregu statystyk i analiz (ruchu na stronie, funkcjonalności itp.) Strony WWW za pomocą plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

do czasu usunięcia plików cookies

informowania o konferencjach, szkoleniach oraz przekazywania innych treści marketingowych zarówno Administratora, jak i osób trzecich, dla których Administrator realizuje projekty, w tym sponsorów Konferencji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przez okres prowadzenia działalności przez Administratora lub wyrażenia sprzeciwu przez Uczestnika

weryfikacji prawa wykonywania zawodu (w tym w Naczelnej Izbie Lekarskiej) i zapewnienia sobie możliwości wykazania faktu przeprowadzenia tej weryfikacji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do zakończenia konferencji, a potem przez czas korzystania z części strony internetowej dostępnej dla zalogowanych uczestników oraz do czasu przedawnienia wszystkich sankcji z tytułu naruszenia przepisów prawa

możliwości wykazania wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

do czasu przedawnienia wszystkich sankcji z tytułu naruszenia RODO, Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

w celu nagrania konferencji, prezentowania nagrań z konferencji, relacji z konferencji (wizerunek)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przez okres prowadzenia działalności przez Administratora

 1. Kategorie odbiorców danych
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom, w tym kontrahentom Administratora w celu wykonywania przez nich działalności gospodarczej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym prawne i księgowe, operatorom płatności, bankom. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli wymaga tego przepis prawa, w tym organom podatkowym w związku z podatkowymi rozliczeniami uczestnictwa w Konferencji (wystawienie faktury i in.). Dane osobowe będą przekazane podmiotom świadczącym usługi hostingowe dla Administratora.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie mogą być przekazywane również do Google LLC. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ponieważ Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. podjęła decyzję, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 4. Informacje związane z korzystaniem ze Strony www i Konferencji oraz polityka cookies
 5. Na Stronie www zbierane są informacje związane z korzystaniem ze Strony www.
 6. Pozyskiwanie powyższych informacji może nastąpić poprzez instalowanie plików „cookie” na urządzeniu, z którego Uczestnik korzysta ze Strony www.

Nazwa pliku cookie

Przechowywane informacje

Cel przechowywania

 

_gcl_

ile razy użytkownicy, którzy kliknęli reklamy, wykonali działanie w witrynie

mierzenie skuteczności reklam i kampanii oraz współczynników konwersji reklam wyświetlanych przez Google

90 dni

NID

preferencje reklamowe

wyświetlanie reklam

13 miesięcy

NID, ENID

preferencje dot. języka

zapamiętywanie zwyczajowych preferencji użytkowników (np. językowych)

rok

CGIC

hasła

usprawnienie wyświetlanie wyników, automatycznie uzupełnianie wyszukiwane hasła na podstawie początkowych znaków wpisanych przez użytkownika

6 miesięcy

 1. Instalowanie plików cookie może nastąpić za zgodą Uczestnika. Uczestnik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu oraz w ustawieniach w trakcie wizyty na Stronie www. Za pomocą takiego oprogramowania (w szczególności poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Uczestnik) możliwe jest również np. ustawienie powiadamiania przez przeglądarkę przed umieszczeniem pliku cookie lub automatycznego uniemożliwienia umieszczenia pliku cookie.
 2. Zgody nie wymaga przechowywanie lub uzyskanie dostępu do plików cookie w celu dostarczenia Uczestnikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez Uczestnika, tj. dokonania rejestracji na Konferencję i umożliwienia korzystania ze Strony www.
 3. Prawa Uczestników
 4. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Dobrowolność podania danych
 4. Korzystanie ze Strony www i uczestnictwo Konferencji i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Uczestnik chce uczestniczyć w Konferencji, to musi podać dane osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe (pkt 2 ppkt 2 niniejszej Polityki prywatności). Obowiązkowe będzie podanie również informacji, które znajdują się w przelewie bankowym.

© MIMESIS 2024